ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโรงแรมอ่าวฉลองวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งสรุปข้อสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมายการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจังหวัดภูเก็ต การเตรียมความพร้อมการดำเนินการ “โครงการการจ้างงานเร่งด่วนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ภายใต้กรอบกิจกรรม “โครงการจังหวัดภูเก็ตสะอาด” แนวทางการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

นอกจากนี้ ได้พิจารณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบ “โคก หนอง นา” โมเดล มาแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การดำเนินงานการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ติดตามการดำเนินงานโครงการ “ภูเก็ตจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงการเสนอประเด็นปัญหา ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แนวทางการจัดเก็บน้ำอุปโภคบริโภค และการแก้ไขปัญหาจราจร เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.