อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลรัษฎา หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดโครงการ และนายภาวัติ ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล และนายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. กล่าวว่า ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานโครงการรักษ์ภูเก็ต โดยประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ ลำคลอง และชายหาด เป็นต้น

สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของชาติ และป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีวิทยากรบรรยายจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 700 ต้น ณ บริเวณบ้านเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์กล้าไม้จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนในตำบลรัษฎา

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

เนื่องด้วย วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ดังนั้น เพื่อให้เยาวชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักว่า “ป่าไม้” เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน โดยทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ถือว่ามีความสำคัญทางระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาลล เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ ทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเล อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของสภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ

ดังนั้น จึงมีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมวันนี้จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และป่าชายเลนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงาน และบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.