อบจ.ภูเก็ต บริหารจัดการ Local Quarantine แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต บริหารจัดการ Local Quarantine แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงปัจจุบัน โดยใช้โรงแรมรีเซ็นตา ภูเก็ต สวนหลวง เป็นสถานที่กักโรคในท้องที่ สำหรับคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากผู้เดินทาง ซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยมีมาตรการและแนวทางการดำเนินการที่สำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานคณะทำงานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในด้านการจัดการและธุรการ จัดหาสถานที่กักตัวและค่าเช่า การนำส่งผู้ถูกกักตัวไปยังสถานที่กักตัว และประสานขนส่งจังหวัดในการส่งตัวกลับเมื่อครบกำหนด การลงทะเบียนผู้ถูกกักตัว การสื่อสารและประสานงานหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจ การสนับสนุนองค์ประกอบในการดำรงชีวิตของผู้ถูกกักตัว ได้แก่ อาหารมื้อหลักและน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ทรัพยากรในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนงานด้านพัสดุและการบัญชี

“อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากจังหวัดภูเก็ตให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ ณ สถานที่กักกัน คือโรงแรมรีเซนต้า สวนหลวง ภูเก็ต โดยในระยะแรกใช้งบประมาณของ อบจ.ภูเก็ต แต่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาทางเรือที่ยังไม่สิ้นสุดภารกิจ อบจ.ภูเก็ต จึงขอใช้งบประมาณในส่วนของจังหวัด คือ งบยับยั้งของจังหวัดในการบริหารจัดการที่โรงแรมรีเซนต้า โดยใช้บุคลากรของ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ คือ เทศบาลตำบลวิชิต ที่ดูแลในเรื่องการเก็บขยะติดเชื้อ รวมถึง รพสต. ในพื้นที่ และสาธารณสุขจังหวัด ในการเข้าไปดูแลผู้ที่เข้ามากักตัว 14 วัน ซึ่งขณะนี้ ได้มีการขยายพื้นที่ เพื่อที่จะใช้กักกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำและผู้มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม โดยเพิ่มพื้นที่ และเพิ่มในส่วนของงบประมาณขึ้นมา แต่ในส่วนของการจัดการด้านธุรการ การลงทะเบียนต่างๆ ใช้บุคลากรของ อบจ.ภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตเห็นชอบให้ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการขยายเวลาการเช่าสถานที่โรงแรมรีเซ็นต้า สวนหลวง ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ และบุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยพาหนะประเภทเรือ ผ่านทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาสถานที่กักโรคเพิ่มเติมเพื่อรองรับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกักหรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่กักกันโรคในท้องที่ ตลอดจนอาหารมื้อหลักและน้ำดื่มวันละ 3 มื้อ ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 โดยใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันยับยั้งภัยพิบัติ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงปัจจุบัน (วันที่ 18 มกราคม 2564) มีจำนวนลูกเรือสัญชาติไทยที่หมดสัญญาจ้างกลับภูมิลำเนา โดยผ่านทางช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือภูเก็ต เข้าสู่สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ แล้วจำนวน 809 ราย เดินทางกลับภูมิลำเนา 786 ราย ยังคงอยู่ในสถานที่กักโรคในท้องที่ จำนวน 23 ราย และยังคงมีกลุ่มลูกเรือสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีกำหนดสิ้นสุด สำหรับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง กรณีสัมผัสผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 มีจำนวนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง เข้าสู่สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ จำนวน 108 ราย และปัจจุบันไม่มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อบจ.ภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและดูแลทุกท่านที่เข้ารับการกักตัวด้วยความเป็นมิตรและสร้างความอบอุ่นใจ ซึ่งผลตอบรับจากผู้ที่เข้ารับการกักตัวนั้นได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.