อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ Life Guard
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ Life Guard

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ในปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากการดำเนินการโครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาประสบปัญหา อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ จังหวัดภูเก็ตจึงได้ดำเนินการร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวชายหาด จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลราไวย์ อบต.กมลา อบต.เชิงทะเล อบต.สาคู และ อบต.ไม้ขาว ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสามารถแก้ปัญหาได้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวชายหาดทั้ง 7 แห่ง ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ในพื้นที่ของตนเอง โดยได้รับเงินอุดหนุนในการจัดจ้างจาก อบจ.ภูเก็ต ยกเว้นเทศบาลเมืองป่าตอง ที่จัดตั้งงบประมาณของตนเองดำเนินการทั้งหมด

ทั้งนี้ จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.