อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร อาสาสมัคร LIFE GUARD
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร อาสาสมัคร LIFE GUARD

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. พลเรือตรีอาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นาวาเอกปรีชา รัตนสำเนียง ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน นายบุญมา เอี่ยบทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตอง นายประทีป บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและมอบประกาศนียบัตร

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า “การฝึกอบรมอาสาสมัครไลฟ์การ์ด ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 วัน ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้พัฒนาร่างกาย เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายฝั่ง ตลอดของการฝึกอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่น ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการฝึกอบรมอย่างจริงจัง จึงมีความเชื่อมั่นว่าผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนจะได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำได้อย่างถูกวิธี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาด ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน และผ่านการฝึกอบรม จำนวน 26 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ทัพเรือภาคที่ 3 และวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทัพเรือภาคที่ 3 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต รอง ผ.อ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาด 7 แห่ง ทำให้การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์”

ด้าน พลเรือตรีอาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่และมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ทำให้การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จ เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการช่วยเหลือให้คำแนะนำ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งและหน่วยงานอื่นๆ ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่องานของทางราชการเป็นอย่างดี ขอชมเชยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

ขอถือโอกาสนี้ ฝากข้อคิดให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ LIFE GUARD ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทางราชการในการให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด หากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เล่นน้ำบริเวณชายหาด ได้รับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว จากผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวรู้สึกมีความปลอดภัย และเกิดความประทับใจต่อมาตรการเฝ้าระวังการเล่นน้ำบริเวณชายหาด อัตราการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้ใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม นำไปช่วยเหลือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.