อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาครูผู้สอน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาครูผู้สอน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคนิควิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และจังหวัดระนอง เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน

โครงการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคนิควิเคราะห์ให้กับผู้เรียน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะเชิงกระบวนการ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการสอนแต่ละกลุ่มมสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษาและในระดับชั้นเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะเชิงกระบวนการ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข ตามแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจะได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนานักเรียน ครูควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความพร้อมทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชาการ ความสามารถในการชี้นำความรู้ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและที่สำคัญควรมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

การอบรมครั้งนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งนำผลจากพัฒนาการของนักเรียนไปวางแผนและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จงตั้งใจรับการเรียนรู้ให้มากที่สุดใน 2 วันนี้ เพราะทุกท่านจะต้องกลับไปร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.