อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม พัฒนาครู
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม พัฒนาครู

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคนิควิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ซึ่งมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และจังหวัดระนอง เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

โครงการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคนิควิเคราะห์ให้กับผู้เรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะเชิงกระบวนการ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการสอนแต่ละกลุ่มมสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.