ประวัติ เรื่องราวความเป็นมา พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ – พระโพธิสัตว์ตี้จั้งหวัง
สาระน่ารู้

ประวัติ เรื่องราวความเป็นมา พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ – พระโพธิสัตว์ตี้จั้งหวัง

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ แปลว่าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นครรภ์แห่งแผ่นดิน หรือเป็นนัยยะว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ใต้พื้นพิภพ เพราะพระองค์มีมหาปณิธานว่า “ตราบใดที่ยังมีสัตว์หลงเหลือในนรกภูมิ แม้เพียงหนึ่ง พระองค์จะมิทรงเข้าสู่พุทธภูมิ ” ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสัตว์ในนรกนั้น มีจำนวนมากมายกว่าประชากรบนสวรรค์ และโลกมนุษย์มาก เนื่องจากคนทำชั่วมีมากกว่าคนทำดี ด้วยพระองค์ทรงประกาศมหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่ และยากยิ่งที่จะสำเร็จได้ สาธุชนจึงสดุดีพระองค์ว่า “พระ มหาปณิธานโพธิสัตว์” และพระวจนะหนึ่ง ของพระองค์ที่เป็นที่ซาบซึ้ง ประทับใจสรรพสัตว์ทั้งปวงว่า “หากเรามิเข้าสู้นรกภูมิแล้วไซร้ ผู้ใดเล่าจะเป็นผู้เข้านรกภูมิ”

ตามประวัติพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ทรงวิภูมิษณะอาภรณ์ประดุจมหาบุรุษ ในสมัยหนึ่งเจ้าชายเมือง “ซินหลอ” (ปัจจุบันคือ ประเทศเกาหลี) ทรงพระนามว่า “กิมเคียวกัก” ทรงเบื่อหน่ายโลกกียวิสัย แล้วเสด็จออกผนวช ธุดงค์มาถึง ประเทศจีนบนภูเขาเก้ายอด พร้อมสุนัขขาวชื่อ “ซ่านทิง” แล้วสั่งสอนสาธุชนอยู่ ณ ที่นั้น จนเมื่อมรณภาพให้ปรากฏมีเปลวเพลิง พวยพุ่งออกจากหลุมพระศพเป็นอัศจรรย์ ทำให้เชื่อว่าพระองค์ เป็นนิรมาณกายของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ลงไปฉุดช่วยสรรพสัตว์ นรกภูมิ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงเห็นพระปฏิมาของพระองค์เป็นภิกษุจีน แต่งกายแบบพระถึงซัมจั๋ง พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้ขรักขระทองคำ พระหัตถ์ขวาทรงดวงแก้วมณี

มีคติความเชื่อที่มิถูกต้องยิ่งนักที่ว่า “พระกวนอิมโปรดเฉพาะคนเป็น พระตี่จั้งโปรดเพาะคนตาย” ทำให้ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (พระตี่จั้ง) ไม่เป็นที่นิยมกราบไหว้ในครัวเรือน เพราะผู้ไม่รู้เข้าใจว่า จะเป็นการชักนำ ดวงวิญญาณให้ตามพระองค์เข้ามาในบ้านด้วย โดยที่แท้แล้วเมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงค์แห่งการบูชาพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ไว้ถึง 28 ประการคือ

 1. เทพนาคาปกปักษ์รักษาและระลึกถึงอยู่เป็นนิจ
 2. กุศลผลบุญเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นทุกทิวากาล
 3. เป็นการสร้างสมอริยมรรคเป็นสมุกฐาน ทั้งยังถือเป็นเหตุปัจจัยแห่งกุศลกรรม
 4. ไม่ท้อถอยในการบังเกิดโพธิจิต
 5. สมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดกาล
 6. แคล้วคลาดปราศจากโรคาพยาธิ
 7. รอดพ้นจากอุทกภัย อัคคีภัย
 8. นิราศจากโจรภัยมาเบียดเบียน
 9. เป็นที่เคารพยกย่องของนรชนไปทั่ว
 10. เทพารักษ์คุ้มครองอุ้มชูช่วยเหลืออยู่เสมอ
 11. สตรีปรารถนากลับเพศเป็นบุรุษ
 12. เกิดในตระกูลวงศาแห่งกษัตริย์และอำมาตย์
 13. มีรูปอินทรีย์ กายอินทรีย์สมบูรณ์
 14. ได้อุบัติในแดนสวรรค์
 15. ภพหน้าจะได้กำเนิดเป็นพระมหาราชาธิราช
 16. สามารถหยั่งรู้ระลึกเหตุการณ์ในอดีตชาติ
 17. คิดประสงค์สิ่งใดย่อมได้ดั่งปรารถนา
 18. ญาติและบริวารเสวยแต่ความสุขปราศจากทุกข์
 19. สิ่งอัปมงคลทั้งหลายสูญหายมลายสิ้น
 20. ไม่ต้องบังเกิดในทุคติภูมิ
 21. หากสัญจรไป ณ แห่งใดย่อมได้รับความสะดวก
 22. ในยามราตรีย่อมมีสุบินในทางศุภมงคล
 23. บรรพบุรุษและญาติวงศ์ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้หลุดพ้นจากทุกขภูมิ
 24. กำเนิดในภพหน้าจะเป็นผู้มีวาสนาสูง
 25. ได้รับการยกย่องจากพระอริยเจ้าทั้งหลาย
 26. มีสติปัญญารอบรู้เป็นเลิศ
 27. มีจิตเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมเป็นสมุฏฐาน
 28. จะได้สำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด

ทั้งหมดนี้คือผลที่ได้รับจากการกราบไหว้บูชาพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ซึ่งผู้มีปัญญาทั้งหลาย ควรจะพิจารณา ให้เห็นจริงตามนี้เถิด

วันคล้ายวันโพธิสัตวสมภพคือ 30 เดือน 7 จันทรคติจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.