MOU การจัดตั้ง Intelligent Hospital (โรงพยาบาลอัจฉริยะ)
ข่าว ทั่วไทย

MOU การจัดตั้ง Intelligent Hospital (โรงพยาบาลอัจฉริยะ)

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ.สิริโรจน์, รพ.ดีบุก) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้ง Intelligent Hospital หรือ โรงพยาบาลอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Intelligent Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ เริ่มต้นในปี 2009 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจำลองเทคโนโลยีที่มี อยู่ในขณะนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งโดยภาพรวม เป็นการสร้างโรงพยาบาลจำลองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปอยู่ในทุกจุดบริการ ซึ่งส่วนประกอบพื้นฐานของ Intelligent hospital เป็นการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย เข้ากับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งยังมีองค์ประกอบซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System; HIS) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records; EMR) และระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical Information System ;CIS) ซึ่งบุคลากรทางการ แพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม ส่งผลลัพธ์ถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดภาระงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

อีกทั้งทางผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ.สิริโรจน์, รพ.ดีบุก) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ในการปฏิบัติด้านการรักษาและพยาบาล ให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษาที่เป็นเลิศ และเกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ จึงมีนโยบายให้จัดตั้ง Intelligent Hospital (โรงพยาบาลอัจฉริยะ) ขึ้นที่โรงพยาบาลดีบุก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ และ 8 องค์กรพันธมิตร อันได้แก่

 1. บริษัท โซวิค ประเทศไทย จำกัด ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
 2. บริษัท Prime Medical ผู้สนับสนุนอุปกรณ์หุ่นสาธิตการสอน
 3. บริษัท International Medical Software จำกัด ผู้สนับสนุน Application สารสนเทศทางการแพทย์และพยาบาล
 4. บริษัท โตโยต้าทูโช อิเลคทรอนิกส์ จำกัด ผู้สนับสนุนนวัตกรรมติดตามพิกัดผู้ป่วย
 5. บริษัท Advance Wireless Network จำกัด ผู้สนับสนุนเครือข่ายไร้สาย
 6. บริษัท TWH Mobile Health International จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายด้านโทรคมนาคม และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณชีพส่วนบุคคล
 7. บริษัท Modern Form Health and Care จำกัด ผู้สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 8. มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล/หลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล และร่วมจัดทำศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านการพยาบาล โดยเน้น Evidence-based Nursing Practice and Tran cultural Nursing

โดยวัตถุประสงค์หลักของ Intelligent Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ คือ

 1. เป็นโรงพยาบาลจำลองสำหรับ การฝึกอบรม พัฒนาทักษะและความสามารถบุคลากร ของโรงพยาบาล กรุงเทพกลุ่มภาคใต้ ด้าน Clinical และ Non Clinical เพื่อสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะในการให้บริการ เกิด ผลลัพธ์ที่ดี และประสบการณ์ที่ดี แก่ผู้รับบริการ
 2. เป็นโรงพยาบาลจำลองสำหรับการฝึกอบรมการเรียนรู้ เรื่องแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Concept) และแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Concept)
 3. เป็นโรงพยาบาลจำลองสำหรับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความสามารถด้าน สารสนเทศในโรงพยาบาล แก่บุคลากรทางแพทย์ สหสาขาวิชาชีพและทีมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทดสอบระบบ เช่น ระบบสารสนเทศใน โรงพยาบาล (Hospital Information System ; HIS) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records; EMR) ระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical Information System ; CIS) ระบบ สารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Information System; HRIS) เชื่อมโยงกับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ของโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มภาคใต้
 4. เป็นสถานที่สำหรับการทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย ด้าน Clinical และ Non Clinical เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ
 5. เป็นสถานที่สำหรับใช้ประกอบในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่จะมาร่วมงานกับ โรงพยาบาล กรุงเทพกลุ่มภาคใต้ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะ เหมาะสมตาม BDMS Core Value และสอดคล้องกับ การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคลากรที่มีสมรรถนะ เหมาะสมตาม BDMS Core Value และสอดคล้องกับ การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.