รพ.อบจ.ภูเก็ต เตรียมตรวจประเมิน มาตรฐาน รพ.อนามัยแม่และเด็ก
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต เตรียมตรวจประเมิน มาตรฐาน รพ.อนามัยแม่และเด็ก

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นพ.พัลลภ เทพวงค์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “การเตรียมตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก” ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางสาวมณีรัตน์ กำปา รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงเพื่อสร้างบทบาทและความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสิริพรรณ ปถัมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กมาโดยตลอด โดยเน้นให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยและมีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเข้มแข็ง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นกระบวนการวางรากฐานพัฒนาการเด็ก โดยได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ พร้อมสร้างความรักความอบอุ่น และพัฒนาการสมองของลูกตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย และเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ทั้งนี้ ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 30 และในมาตรฐานตำบลนมแม่ได้กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 60 แม่ที่บุตรอายุ 0-6 เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

จากผลการดำเนินงานตามข้อมูลของเด็กที่เกิดในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พ.ศ.2557-2559 พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 12.25,25.56 และ 19.95 ตามลำดับ ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.29,5.6 และ 2.96 ตามลำดับ อัตราการตั้งครรภ์ของมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 26.00,20.44 และ 15.04 ตามลำดับ ในการนี้ เพื่อให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คงอยู่บรรลุตามเป้าหมายในปี 2560 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงมีแนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากรแม่และเด็กสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้มีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพื่อให้เกิดการขยายงานการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กอย่างครอบคลุมในโรงพยาบาล

นพ.พัลลภ เทพวงค์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชมในความเอาใจใส่ที่จะพัฒนาตัวเองของทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีภารกิจที่สำคัญอยู่หลายภารกิจ และหนึ่งในภารกิจหลักในการดำเนินงาน คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนั้น จึงคาดหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่นของทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่จะให้บริการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก ประกอบกับความตั้งใจที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ จะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพื่อให้เกิดการขยายงานการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.