รพ.อบจ.ภูเก็ต อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส โรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณนวลพรรณ ไมพานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคุณกัญญา พฤฒิสืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มาเป็นวิทยากร

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “งานบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีและบริการการให้การปรึกษา ซึ่งจัดให้มีในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเป็นจุดบริการที่สำคัญจุดแรกที่จะทำให้ประชาชน และผู้ติดเชื้อ ได้รับทราบสถานะการติดเชื้อ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางแก้ไขปัญหาของตนด้วยศักยภาพของตนเอง รวมทั้งการได้รับข้อมูลด้านการบริการดูแลรักษา ทั้งด้านการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การดูแลทางสังคม จิตใจ และได้รับการส่งต่อเข้ารับบริการสุขภาพต่างๆ ที่เหมาะสม

ในปัจจุบันสถานการณ์และปัญหาโรคเอดส์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์มีโอกาสเข้าถึงบริการดูแลรักษา รวมทั้งบริการยาต้านไวรัสมากขึ้น ซึ่งงานบริการการให้การปรึกษา และตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี จะเป็นบริการที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัส ดังนั้น หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสรับทราบสถานะการติดเชื้อตั้งแต่เริ่มแรก ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การรักษาสุขภาพ และได้รับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น ได้แก่ การตรวจหาระดับ CD4 เป็นระยะ จะทำให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับบริการยาต้านไวรัสในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการรักษา ความร่วมใจในการกินยา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการ การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องโรคเอดส์ที่มีคุณภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส โรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการปรึกษาให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้ผู้บริการได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ”

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมกับการให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ดำเนินงานบริการการให้การปรึกษาอย่างมีหลักการ บทบาทของการให้การปรึกษานั้นมีส่วนประกอบของการให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การให้กำลังใจ การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางจิตสังคม ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของผู้ให้บริการให้การปรึกษา ดังนั้น จึงคาดหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลประกอบกับความตั้งใจของทุกท่านที่มาอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้บุคลากรผู้ให้บริการปรึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการให้การปรึกษา ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและผู้รับบริการได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.