Heart to Heart Project ฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน
ข่าว ภูเก็ต

Heart to Heart Project ฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลป่าตอง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสาธิตการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ตามโครงการ #HealthyTogether ตอน Heart to Heart Project ให้แก่น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 150 คน เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุผู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อันจะช่วยยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวนานาชาติอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.