รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่
ข่าว ภูเก็ต

รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคาร 2 อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่” โดยนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสุขภาพที่ 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ บริษัท MP Group (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สตรีไทยมีสุขภาพดี ปลอดจากมะเร็งปากมดลูก เพิ่มความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพประชาชน ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของเมืองปลอดภัย “Safety Cities” สอดคล้องกับคำว่า “Healthy Cities” ขององค์การอนามัยโลก หรือเมืองสุขภาพดี โดยมีระบบการดูแลสุขภาวะของประชาชนที่ดีและมีระบบบริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ตอบสนองนโยบาย Quick win ของกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ทันสมัย ทันเวลาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองสุขภาพสตรี โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จึงจัดโครงการในครั้งนี้ ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคี “ความร่วมมือที่ไร้รอยต่อ ภูเก็ตรวมใจ ไร้มะเร็งปากมดลูก”

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ ได้กำหนดให้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองแบบแยก 14 สายพันธุ์ เป็นโครงการขับเคลื่อนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยกำหนดเป้าหมาย 1 ล้านรายทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งการเฝ้าระวังส่งเสริมการตรวจคัดกรองช่วยให้ตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพิ่มโอกาสในการรักษาหายขาดได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะลุกลาม สตรีไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปลอดจากมะเร็งปากมดลูก เพิ่มความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพประชาชน ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้หญิงไทยอายุ 30 – 60 สามารถสอบถามรายละเอียดการตรวจคัดกรองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จะร่วมกันผลักดันให้ประชากรสตรีชาวภูเก็ตได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง สามารถระบุสายพันธุ์เสี่ยงสูงของเชื้อไวรัส HPV ได้ เป็นข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาให้กับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนข้อมูลพัฒนาวัคซีนที่ตรงกับสายพันธุ์การระบาดในประเทศ โดยเป้าหมายหลักคือการเพิ่มความตระหนักรู้และส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคนี้ได้ทันท่วงที สามารถเพิ่มการเข้าถึงระบบสาธารณสุขการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประชาชนได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.