ต้อนรับคณะ สปสช. จัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับคณะ สปสช. จัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นพ.พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน เลขาธิการ สปสช. ประชุมแลกเปลี่ยน บทเรียน รูปแบบ แนวทางการดําเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ นพ.เกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างทั่วถึงครอบคลุม โดยมีกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อช่วยหนุนเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมทั้งจัดให้มีเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งในระยะที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้มีความร่วมมือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหนุนเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพโดยกลไก กปท. ในหลายพื้นที่แล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง โดยเป็นการ สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยกลไก กปท.ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.