วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดหลักสูตร ตัดเย็บหน้ากากอนามัย และ ทำเจล
ข่าว ภูเก็ต

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดหลักสูตร ตัดเย็บหน้ากากอนามัย และ ทำเจล

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่ออาชีพและหลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ต้องล้างออก เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนให้วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและอาสาสมัคร แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน ภายใต้มาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยมีบุคลากรของ อบจ.ภูเก็ต ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ตามที่ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้อนุมัติเงินอุดหนุนผ่านวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ที่ได้ให้การสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้ในอบรม ให้ประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้เพื่อการป้องกันตนเองและเพื่อสร้างอาชีพ รวมถึงสามารถทำหน้ากากอนามัยให้สมาชิกในครัวเรือนได้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าอบรมให้ประชาชนและอาสาสมัครทุกคน โดยผลผลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ที่ได้นั้น อบจ.ภูเก็ต จะจัดสรรเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.