กรุงไทยพานิชประกันภัย กับโครงการ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย ปีที่ 9
ข่าว ทั่วไทย

กรุงไทยพานิชประกันภัย กับโครงการ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย ปีที่ 9

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เดินหน้าโครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โครงการ CSR ภายใต้นโยบายด้านความยั่งยืน “เคพีไอ ก้าวอย่างมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ยั่งยืน” (Step For Tomorrow Sustainability) เพราะเด็กๆ คืออนาคตของชาติ เคพีไอ จึงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ทั้งจากหนังสือที่มีคุณภาพรวมถึงการค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นประตูไร้พรมแดนสู่การเรียนรู้

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “เคพีไอ เรามีได้ริเริ่มแนวคิดที่จะปรับปรุงห้องสมุดในพื้นที่โรงเรียนต่างจังหวัดให้ดี มีคุณภาพ ด้วยมีหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งเราได้ทำอย่างต่อเนื่องมาถึง 9 ปี รวมแล้วทั้งหมด 10 โรงเรียน เราอยากส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง “ห้องสมุดมีชีวิต” จึงเป็นมากกว่าห้องสมุดที่มีแต่หนังสือเก่าๆ เราได้เติมหนังสือใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและจัดให้มีพื้นที่สืบค้นข้อมูลด้วยชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีห้องแห่งการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย รวมถึงจัดแต่งบรรยากาศภายในห้องสมุดให้สะอาดสวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนสนใจที่จะหันค้นคว้าและเข้าห้องสมุดมากขึ้น สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบทเหล่านี้ ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วว่า ห้องสมุดยังถือเป็นศูนย์กลางและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญอยู่มาก เคพีไอ เราจึงยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี และจะพัฒนาให้ห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็นห้องสมุดที่ดีมีคุณภาพ ที่น้องๆ สามารถเข้าถึงได้และมีความทันสมัยก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน ”

ในปี 2565 นี้ เคพีไอ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุง “ห้องสมุดมีชีวิต” เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนแม่วินสามัคคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานปฐมศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนกว่า 540 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่มชนเผ่า โดย เคพีไอ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,000 คนขึ้นไป เพื่อจะทำให้ห้องสุมดของที่เรา ได้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนกลุ่มใหญ่มากที่สุด

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้นำทีมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยสนับสนุนทุนในการปรับปรุงห้องสมุดทั้งสิ้นจำนวน 500,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 60 ชุด อุปกรณ์กีฬาและกระเป๋านักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 96 ทุน ทุนละ 3,000 บาท มูลค่ารวม 288,000 บาท

โครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย” จึงมิได้เป็นเพียงโครงการที่มอบแต่เงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการที่ เคพีไอ มีความตั้งใจที่จะลงมือทำอย่างจริงจังและทุ่มเท เพื่อที่จะออกแบบให้ห้องสมุดนั้นเป็นไปตามแนวคิดที่ได้วางไว้ ทั้งบรรยากาศดี หนังสือดีพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ดี โดยได้รวมพลังพนักงานจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ มาช่วยกันลงทั้งความคิด แรงกายและแรงใจในการก่อสร้างเพื่อให้ห้องสมุดเกิดความสำเร็จร่วมกัน

เคพีไอ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อได้เติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทยต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตลอดระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เคพีไอ ได้ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตแล้วทั้งสิ้น 10 แห่ง รายละเอียดดังนี้

ปีพ.ศ. 2556 โรงเรียนหินกอง (พิบูลย์อนุสรณ์) จังหวัดสระบุรี

ปีพ.ศ. 2557 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร

ปีพ.ศ. 2558 โรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ปีพ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) จังหวัดภูเก็ต

ปีพ.ศ. 2560 โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) จังหวัดอุบลราชธานี และ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

ปีพ.ศ. 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว จังหวัดอุบลราชธานี

ปีพ.ศ. 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) จังหวัดบุรีรัมย์

ปีพ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านเขาพระ จ.สงขลา

ปีพ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.