นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับในกิจกรรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจร จังหวัดภูเก็ต โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นายไพฑูลย์ ศิลปพิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และนายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ตัวแทนกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวจาก 7 ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเพอรานากัน โรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ TCEB มีภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE (ไมซ์) โดยบริการด้านการอุตสาหกรรมประชุม ด้านอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล Festival Economy ให้กับเมืองและชุมชน ซึ่งการ “สร้างเมืองด้วยเทศกาลสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” เป็นหัวใจหลักของนโยบาย Festival Economy ที่จะนำเทศกาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยการใช้อัตลักษณ์ของเมืองนั้นๆ ในการออกแบบกิจกรรม เป็นเครื่องมือดึงดูดกลุ่มนักเดินทางคุณภาพที่เป็นกลุ่มที่เน้นการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์รูปแบบใหม่ ซึ่งมีกำลังซื้อสูงมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองผ่านการจัดงานเทศกาลได้ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเมืองภูเก็ตต้อนรับนักเดินทางในประเทศในอนาคตอันใกล้

Festival Economy นี้ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางแห่งการพัฒนาเมือง ในการสร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้ กระจายความเจริญ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของเมือง รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากรภายในพื้นที่ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน ดังนั้น Festival Economy จึงไม่ใช่การจัดงานอีเว้นท์ที่ทำเป็นครั้งคราว แต่เป็นการ “ปั้นเมือง” ให้เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากความคิดเห็นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ โดย สสปน. จะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนสู่ตลาดโลก ที่จะสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและเมืองภูเก็ตอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.