พิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาลนครภูเก็ต)
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาลนครภูเก็ต)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมในพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล” (EOC ประจำตำบล เทศบาลนครภูเก็ต) ณ อาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธาน

ด้วยที่ประชุมมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้อยู่ในวงจำกัด ลดผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศไทย

เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ให้คำแนะนำแก่บุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และใช้สำหรับเป็นข้อมูลติดตามโรค ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดภูเก็ต โดยจะมีหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.