ทต.ฉลองจัดโครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ พร้อมนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง พนักงานเทศบาลตำบลฉลอง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลฉลอง ประชาชนบ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม กศน.ตำบลฉลอง เข้าร่วม

นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นตามแผนโครงการเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ดำเนินการตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กลุ่มเป้าหมาย 150 คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวอีกว่า สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต มีส่วนทำให้คุณภาพของมนุษย์ไปในทางที่ดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและดูแลรักษาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะ น้ำ เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตสัตว์และพืช คนเรามีชีวิตอยู่ขาดน้ำไม่ได้เกิน 3 วัน และยังมีความจำเป็นในทั้งภาคเกษตรกร และอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศชาติ ป่าไม้ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดความชุมชื่นและควบคุมสภาวะอากาศทำให้ฝนตกตามฤดูกาลและไม่เกิดความแห้งแล้งช่วยบรรเทาอุทกภัย และป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.