ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรม Open House
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรม Open House

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “ปัจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ที่สำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้อง และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะหมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา ซึ่งมีใจความว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ” ดังนั้น ทางโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน รวมถึงเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานครู นักเรียน ตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยภายในงานมีการจัดแสดงและนิทรรศการด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และผลงานทางวิชาการตลอด 1 ปีการศึกษาของระดับปฐมวัย ภายในบูธแสดงงานทั้งสิ้น 10 บูธ”

ทางด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ในปัจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคงแล้ว การที่ประเทศชาติมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ ยังส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมมที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบถึงวิธีการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้จัดให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลไปยังผู้เรียนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.