โครงการจัดทำแผนพัฒนาโดยกระวนการมีส่วนร่วมของ ทต.วิชิต
ข่าว ภูเก็ต

โครงการจัดทำแผนพัฒนาโดยกระวนการมีส่วนร่วมของ ทต.วิชิต

ทต.วิชิต จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวเปิด นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม (จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดย นายเอกชัย ไขแสง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษจากสำนักงานชุมชนจังหวัดภูเก็ตเป็นวิทยากรการประชุมเวทีประชาคมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ตำบลวิชิตรับฟังปัญหาความต้องการ และรวบรวมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวิชิต ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล เพื่อสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมระแงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.