อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายปรีชานันท์ พุ่มเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย จากผลที่มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส (Transparency Thailand) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2558 พบว่า ประเทศไทยได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ซึ่งจากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ และปลุกจิตสำนึก ปรับทัศนคติและค่านิยมให้ถูกต้องในสังคม ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

โดยประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีความตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนได้ริเริ่ม ผลักดัน และพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการปลูกจิตสำนึกและการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนให้ใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโรงเรียนทั่วประเทศ การสร้างการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนเมื่อต้องขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตจากภาครัฐมีความรวดเร็วและเที่ยงธรรม รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือแม้แต่ในรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างก็มีกลไกพิเศษหลายอย่างที่ออกมาเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นได้ผลอย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งควรปลูกฝังและสร้างการรับรู้ค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี สื่อก็ต้องช่วยกระตุ้นและตอกย้ำให้คนในสังคมรับรู้ซึมซับอย่างสม่ำเสมอ

ตามที่องค์การสหประชาชาติ หรือ (ยูเอ็น) กำหนดให้เป็นวันต่อต้อนคอร์รัปชั่น จึงได้จัดให้มีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศลงนาม ทำข้อผูกพันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชั่นว่าเป็นพิษภัยอย่างไร วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จึงถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti- Corruption Day)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เป็นประจำทุกปีในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร รางวัลด้านความซื่อสัตย์และรางวัลด้านความมีน้ำใจ รับชมการฉายหนังสั้น “การต่อต้านคอร์รัปชั่น” และชมนิทรรศการ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.