รับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวิชิต
ข่าว ภูเก็ต

รับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต โดยกองการศึกษา กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

โดยการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับก่อนวัยเรียน 2 ขวบครึ่ง เด็กที่สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 16 พฤษภาคม
  2557 เท่านั่น
 2. ระดับก่อนวัยเรียน 3 ขวบ เด็กที่สมัครต้องเกิดใน พ.ศ. 2556 เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บัญชีที่ 1 เด็ก และ บิดา หรือมารดา มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลวิชิต ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 2. บัญชีที่ 2 บิดา หรือ มารดา มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลวิชิต ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงก่อนวันรับสมัคร
 3. บัญชีที่ 3 เด็ก และ บิดา หรือ มารดา มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลวิชิต ไม่ครบ 30 วัน นับถึงก่อนวันรับสมัคร
 4. บัญชี 4 ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา) มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลวิชิต

จำนวนที่รับสมัคร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ 1 (อาคารอยู่ด้านหลังเทศบาลตำบลวิชิต)
– ระดับก่อนวัยเรียน 2 ขวบครึ่ง รับจำนวน 30 คน
– ระดับก่อนวัยเรียน 3 ขวบ รบจำนวน 140 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ 2 (อาคารอยู่ทางขึ้นสนามฟุตบอลฟีฟ่า ข้างโรงเรียน
บ้านอ่าวน้ำบ่อ)
-ระดับด่อนวัยเรียน 2 ขวบครึ่ง รับจำนวน 15 คน
-ระดับก่อนวัยเรียน 3 ขวบ รับจำนวน 30 คน

หลักฐานและเอกสารที่ต้องแนบมาในวันสมัคร

 1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขอรับก่อนล่วงหน้าหรือขอรับในวันที่มาสมัครได้) ที่มีความประสงค์จะเรียนโดยกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาของบิดา – มารดา , ผู้ปกครองและเด็กอย่างละ 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา อย่างละ 1 ชุด
 4. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 6. ต้องนำเด็กแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร (ถ้าไม่พาเด็กมาในวันสมัคร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับใบสมัคร)
 7. สมุดบันทึกสุขภาพ และสำเนาบันทึกการซีดวัคซีนในสมุด จำนวน 1 ชุด

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ 1 อยู่ที่ อาคารศูนย์บูรณาการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย หลังเทศบาลตำบลวิชิต
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ 2 อยู่ที่ ทางขึ้นสนามฟุตบอล ฟีฟ่า ข้างโรงเรียน
บ้านอ่าวน้ำบ่อ

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560
(หากประสงค์เรียนที่ใดให้สมัครที่นั้น ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)

ถ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ใดมีผู้สมัครเกินกำหนด จะมีการจับสลาก
ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ จับสลาก ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลวิชิต ที่แจ้งประสงค์จะเรียน

จับสลาก ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารตะเภาน้อยเทศบาลตำบลวิชิต ทั้ง 2
ศูนย์ โดยผู้จับสลากจะต้องเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร เริ่มลงทะเบียนจับสลากเวลา
08.30 – 09.00 น. ผู้ที่ไม่มาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การจับสลาก

ประกาศรายชื่อเด็กมีสิทธิ์เข้าเรียน
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ที่สมัคร สนใจสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต โทรศัพท์ 076 – 525100 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.