Big cleaning day ฉลองน่าอยู่ น่ามอง
ข่าว ภูเก็ต

Big cleaning day ฉลองน่าอยู่ น่ามอง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลฉลอง จัดโครงการ Big cleaning day ฉลองน่าอยู่น่ามอง และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดภูเก็ต”ภูเก็ตสวยด้วยมือเรา (keep phuket by our hand and heart)” โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุธี ศิริอนันต์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลฉลอง คณะอาจารย์และนักเรียนจากการศึกษานอกระบบ (กศน.) จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาพื้นที่ในตำบลฉลองให้เป็นเมืองสะอาดเอื้อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีพที่ดีของประชาชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคีให้เกิดในชุมชน สร้างเสริมวินัยการรักษาความสะอาดบริเวณบ้านอยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.