จบลงอย่างยิ่งใหญ่!! งานอาหาร ตำบลฉลอง ปีที่ 6
ข่าว ภูเก็ต

จบลงอย่างยิ่งใหญ่!! งานอาหาร ตำบลฉลอง ปีที่ 6

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ปีที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีนายเชษฐนาศักดิ์ ลูกจันทร์ – นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกรโล่ห์แก้ว เลขานุการนายกฯ นายทนงค์ โตนด ประธานสภาฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาฯ นายวิชัย พฤฒิสืบ เลขานุการสภาฯ นายนิคม ประทีป ณ ถลาง นายคมสันต์ ศรีสกุวรทัย นายสุครีพ ดีหมั้น นางบุญยวีร์ โตนด นายวัลชา ไฝงาม และนายศุภวัฒกัณฐ์ คุณลักษณ์ สมาชิกสภาฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางประไพพรรณ สกุลชิต ผอ.กองคลัง น.ส.ปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางณฐอร เทพณรงค์ รก.ผอ.กองการศึกษา นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสิชล เหมือนเลื่อน รก.ผอ.กองช่าง น.ส.นฤมล ประดิษฐ์เสรี รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลฉลอง เข้าร่วม

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้กล่าวถึงผลความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เกิดจากความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่ายซึ่งเป้าหมายสำคัญของการจัดงาน คือการรณรงค์งดใช้กล่องโฟม และปีต่อ ๆ ไปจะมีงานดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.