ทต.ฉลอง ต้อนรับคณะ เยี่ยม อนามัย ฯ ต.ฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ต้อนรับคณะ เยี่ยม อนามัย ฯ ต.ฉลอง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลฉลอง ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน

โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และร่วมวางแผนสนับสนุนการพัฒนา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้ จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ 543 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 92 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 390,855 คน มีโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง PCU 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 20 แห่ง และมีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 1 แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มีเรื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในที่ดินบริจาคโดยนายกาว อารีรอบ ในปี พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ และยกฐานะเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เปิดให้แก่ประชาชนตำบลฉลองและพื้นที่ใกล้เคียงจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ 14 คน รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน 7,866 หลังคาเรือน ประชากร 24,479 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีนโยบายการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพได้มาตรฐานบริการแบบองค์รวม มีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนตำบลฉลอง” จังหวัดภูเก็ตมีอันตรายจากอุบัติเหตุจราจรเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ตำบลฉลอง เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 8 รายป่วยปีละ 340 ราย เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดการส่งต่อผู้ป่วยจากตำบลฉลอง และตำบลใกล้เคียง มายังเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง ใช้เวลาเดินทาง 1-2 ชม. กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก หากเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ไม่ทันท่วงที จากปัญหาดังกล่าวจังมีการก่อสร้างอาคารบริการเพิ่มเติมบนเนื้อที่ว่างบริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2548 เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง โดยโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ใช้เงินบำรุงก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน จำนวน 3 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 ภาคประชาชนได้ร้องขอให้มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนแห่งใหม่ขึ้น จำนวน 108 ล้านบาท เพื่อรองรับการดูแลรักษาประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในเขตตำบลฉลอง ตำบลกะรน ตำบลราไวย์ และตำบลวิชิต

ทั้งนี้ยังมีการออกร้านของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลฉลอง(อสม) โดยการนำอาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์รักษ์สมุนไพร และ อสม.นักวิทย์ฯเข้าร่วม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.