ทต.ฉลอง เข้าร่วมงานวันวิชาการ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง เข้าร่วมงานวันวิชาการ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฉลอง

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ในฐานะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านฉลอง ได้เข้าร่วมงานวันวิชาการและวันอำลา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านฉลอง โดยนายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิวัฒน์ จักรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายวัลชา ใฝงาม สมาชิกสภาฯ นายศุภวัฒกัณฐ์ คุณลักษณ์ สมาชิกสภาฯ นางบุญยวีร์ โตนด สมาชิกสภาฯ นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู โรงเรียนบ้านฉลอง เข้าร่วมงาน ซึ่งนายภาณุพงษ์ สุขอภิรมย์ ได้ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลัดสูตรระดับอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านฉลอง

โดยนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฉลอง หัวหน้าส่วนราชการ ได้ขึ้นรับมอบหนังสืออนุสรณ์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านฉลองเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านฉลอง ถือเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อให้เขาเหล่านี้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.