ทต.ฉลอง เปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง เปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพ

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพหมู่บ้านตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรม อัญชันลิน่าโฮเทล ซ.ตาเอียด ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายทนง โตนด ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้การฝึกอบรมแกนนำสุขภาพหมู่บ้านตำบลฉลอง เพื่อพัฒนาทักษะแกนนำสุขภาพหมู่บ้านตำบลฉลองให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแลแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนอย่างถูกต้อง พัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านวิชาการสาธารณสุข เพื่อให้แกนนำสุขภาพหมู่บ้านตำบลฉลอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.