ทต.ฉลอง ประชุมหารือโครงการจัดงานวันสงกรานต์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมหารือโครงการจัดงานวันสงกรานต์

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุมหารือ โครงการจัดงานวันสงกรานต์ตำบลฉลอง ประจำปี 2560 โดยมี นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมซอยตาเอียด ผู้ประกอบการซอยตาเอียด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉลอง

โดยทางเทศบาลตำบลฉลอง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และภาคส่วนต่าง ๆ กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ตำบลฉลองขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ช่วยกันเผยแพร่ประเพณีที่สำคัญให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลฉลอง โดยเชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ ซอยตาเอียด ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งแต่ละกิจกรรม ล้วนเสริมความเป็นสิริมงคลและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน อาทิ กิจกรรมการถวายภัตตาหารเช้า, กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และการขอพรจากผู้ใหญ่ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.