ทต.ฉลอง ประชุมจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานวันสงกรานต์ ตำบลฉลอง โดยมี นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาเทศบาลฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางประไพพรรณ สกุลชิต ผู้อำนวยการกองคลัง นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองศึกษา นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ซอยตาเอียด เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลฉลอง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ ตำบลฉลองประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่ตลอดไป ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชนชาวไทยและต่างชาติ ได้รู้ถึงประเพณีอันดีงาม รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และการขอพรจากผู้ใหญ่ การแสดงบนเวที และกิจกรรมเล่นน้ำวันสงกรานต์ เป็นต้น

ซึ่งการจัดงานวันสงกรานต์ ตำบลฉลอง ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณซอยตาเอียด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.