ทต.ฉลอง ประชุม ฝึกอบรมจริยธรรมฤดูร้อน ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุม ฝึกอบรมจริยธรรมฤดูร้อน ประจำปี 2560

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุมโครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลฉลอง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉลอง โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองศึกษา นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการได้เรียนรู้ธรรมะ และหลักธรรมเบื้องต้น ฝึกสมาธิ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-30 เมษายน 2560 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.