ทต.ฉลอง เตรียมตั้งงบพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง เตรียมตั้งงบพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับเกษตรกรทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลฉลอง เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกรในพื้นที่ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

ทั้งนี้แม้ว่าจังหวัดภูเก็ต จะเป็นเมืองเศรษฐกิจและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ทางเทศบาลตำบลฉลองยังคงให้ความสำคัญกับการทำเกษตรกรรมของประชาชนในตำบล จึงได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของตำบลฉลอง

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้เน้นย้ำถึงการจัดการด้านงบประมาณว่า ทางเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอ ที่จะจัดสรรไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ นอกจากนี้ ทางเทศบาลยังมีโครงการที่จะนำพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลฉลอง เดินทางไปเรียนรู้การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อจะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.