ทต.ฉลอง ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลฉลอง

วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลฉลอง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฉลอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง ซึ่งมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางประไพพรรณ สกุลชิต ผู้อำนวยการกองคลัง นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสิชล เหมือนเลื่อน รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน งานนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม มีการพิจารณาความเห็นชอบร่างพัฒนาแผน 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 รวมถึงวาระอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลฉลอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.