ทต.ฉลอง มอบเงินให้ชาวบ้านยากไร้ในพื้นที่ ต.ฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง มอบเงินให้ชาวบ้านยากไร้ในพื้นที่ ต.ฉลอง

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลฉลอง ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลฉลอง โดยนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ เป็นผู้มอบเงิน ซึ่งมีนายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วม

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว เป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยคนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ในพื้นที่ ต.ฉลอง มีผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินจำนวน 10 คน ซึ่งได้รับมอบเงินสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.