ทต.ฉลองจัดโครงการอบรม พัฒนาแกนนำสุขภาพหมู่บ้าน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการอบรม พัฒนาแกนนำสุขภาพหมู่บ้าน

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพหมู่บ้านเทศบาลตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมตลาดนัดนากก โดยมีนายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาราชแทนปลัดเทศบาลตำบลฉลอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง พนักงานเทศบาลตำบลฉลอง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลฉลอง และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลฉลอง เข้าร่วม

นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาราชแทนปลัดเทศบาลตำบลฉลอง กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพหมู่บ้านครั้งนี้ จัดขึ้นตามแผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลตำบลฉลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านกิจกรรมแก่แกนนำสุขภาพหมู่บ้านในตำบลฉลองให้มีความสามัคคี และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน หาประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงานและสามารถนำสิ่งที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ ส่งเสริมด้านองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานของแกนนำสุขภาพหมู่บ้าน ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน และด้านตำบลจัดการสุขภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่แกนนำสุขภาพหมู่บ้านจากการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยแกนนำสุขภาพหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 40 คน และมีกำหนดในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดกาญจนบุรี

นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า ในเขตเทศบาลตำบลฉลอง มีเครือข่ายแกนนำสุขภาพหมู่บ้านจำนวน 91 คน ครอบคลุมการทำงานในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาแกนนำสุขภาพหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือ และมีบทบาทในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้กับชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการศึกษาดูงานเพื่อกาประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับแกนนำสุขภาพหมู่บ้านสามารถนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.