ทต.ฉลอง นำชาวบ้าน เรียนรู้การทำงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง นำชาวบ้าน เรียนรู้การทำงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉลอง นำประชาชนชาวตำบลฉลอง มุ่งหน้าสู่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมของไทย โดยมุ่งเน้นการฝึกอาชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นรายได้พิเศษจากช่วงที่ว่างจากงานเกษตรกรรม เพื่อให้ชาวบ้านฉลอง ได้เรียนรู้และศึกษางาน และนำกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

โอกาสนี้ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ยังได้รับมอบหนังสืออันทรงคุณค่า “หัวโขน หนึ่งในศิลป์แผ่นดินสยาม” จากอาจารย์ โสภณ บัวชาติ หัวหน้าแผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ครูศิลป์ของแผ่นดิน เพื่อส่งต่อไปยังห้องสมุดของโรงเรียน 7 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย

จากนั้น เทศบาลตำบลฉลอง ได้นำประชาชนไปชมบรรยากาศของเมืองเก่า มรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้แขกบ้านแขกเมืองได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของเมืองอยุธยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.