Big Cleaning Day โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา
ข่าว ภูเก็ต

Big Cleaning Day โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart” ภายใต้โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหลังอาคารลักกี้คอมเพล็กซ์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา เป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมขานรับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายภูเก็ตสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

การจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของบ้านเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดในท้องถิ่นของคน และของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม ตลอดจนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บริเวณถนนรอบอาคารลักกี้คอมเพล็กซ์ สะพานหิน รวมถึงพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต ชมรมออกกำลังกายสะพานหิน ผู้ประกอบการค้าแผงลอยปลายแหลมสะพานหิน ผู้ประกอบการค้าที่ทำการค้าอยู่บริเวณลักกี้คอมเพล็กซ์ พนักงานรักษาความสะอาด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ จำนวน 500 คน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.