รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาลสะอาด น่าอยู่
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาลสะอาด น่าอยู่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ลานหน้าเสาธง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงพยาบาลและรอบๆ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้บริหารโรงพยาบาลและพนักงาน อบจ.ภูเก็ต ที่ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น ซึ่งเห็นความร่วมมือร่วมใจและเอาใจใส่การทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆ ของโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ในโรงพยาบาลและรอบบริเวณโรงพยาบาล เพื่อให้สถานที่ต่างๆ ในโรงพยาบาลสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล

กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันเพื่อให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการให้โรงพยาบาลมีความสะอาด สวยงาม ตอบรับนโยบายรัฐบาลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายโรงพยาบาลสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.