อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and hearts” โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมขานรับนโยบาย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย เมืองน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and hearts” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของบ้านเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดในท้องถิ่น ของตน และของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การกวาด เก็บรวบรวมขยะ ล้างถนน ตัดแต่งต้นไม้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกจิตอาสา พนักงานรักษาความสะอาด รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.