งานประชุมวิชาการ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้
ข่าว ทั่วไทย

งานประชุมวิชาการ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลสิริโรจน์, โรงพยาบาลดีบุก, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ดึงคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเภสัชกรรม จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on Pharmacotherapy for Non-Communicable Diseases” ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเภสัชกรรมเรื่องกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) ให้มีความทันสมัย อาทิ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, หลอดเลือดหัวใจ, สมองเสื่อม, มะเร็งและไตเรื้อรัง เป็นต้น ให้แก่เภสัชกรจากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้, เภสัชกรจากโรงพยาบาลภาครัฐ และเภสัชกรชุมชนกว่า 70 คน และยังเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณประเสริฐ ศรีวาณิชรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.