พัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ข่าว ภูเก็ต

พัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผนึกทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย ทีมพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, อุบัติเหตุที่พบบ่อยและการป้องกัน, การดูแลและรักษาสุขภาพจิต, อาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย, การออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ” ทีจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อฝึกอบรมให้อาสาสมัครมีทักษะและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.