ทภก. ประชุมปิดการตรวจสอบตามแผน BCM
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ประชุมปิดการตรวจสอบตามแผน BCM

วันที่ 20 มี.ค.62 เวลา 16.00 น. รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบ ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management : BCM ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งทำการตรวจสอบระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค.62 เพื่อให้การดำเนินงานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้อง ตามนโยบาย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ทภก. เข้าร่วมฟังสรุปการตรวจ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.