อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก ประจําปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก ประจําปี 2562

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2562 โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู โค้ชผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องมาจากการร่วมแรงร่มใจของทุกๆ ฝ่าย และทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมกีฬาระบบลีกในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา

การแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2561 ได้ทําการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 19 มกราคม 2562 แบ่งเป็นประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย/หญิง) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย/หญิง) และประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย/หญิง)
สําหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2561

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ชาคริยา สุดเสน่ห์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสกธิพงค์ พรหมทองนุ่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B)

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) ผูเล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.ฟ้าใส ใจบุญ โรงเรียนดาราสมุทร ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสัญชาติ โผภูเขียว โรงเรียนดาราสมุทร ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ภาสกร วงศ์สามารถ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพร ศรีสง่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม B)

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.บุศยมาศ จินดาพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ นายศุทธวีย์ เนื่องศาสตร์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายตุลย์ สุไตรรัตน์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A)

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ น.ส.ขวัญชนก ลี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพร ศรีสง่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.