โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบริการประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองโดย นายวริทธิ วิริยะพาณิชย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต (PYCC) ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบริการ ประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในมาตรการการให้บริการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดกองกิจการขนส่ง และผู้เกี่ยวข้อง

นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่กองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบริการ ประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ให้กับข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริการ รวมทั้งจะต้องมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบริการ ประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองในวันนี้ เป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการให้บริการ พัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน และการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.