กระทรวงคมนาคมกับการขับเคลื่อนภูเก็ต สู่ นครแห่งอันดามัน
ข่าว ภูเก็ต

กระทรวงคมนาคมกับการขับเคลื่อนภูเก็ต สู่ นครแห่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรจังหวัดภูเก็ต เรื่อง “กระทรวงคมนาคมกับการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งอันดามัน” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าภูเก็ต ร่วมอภิปราย ณ โรงแรมโบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานราชการของจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา นักวิชาการท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรภาคธุรกิจเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคม ชมรมผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 คน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศหลายแสนบาท มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละมากกว่าหนึ่งล้านคนตลอดทั้งปี ทำให้ปริมาณการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ท่าอากาศยาน ทางหลวง ท่าเรือ หรือระบบขนส่งสาธารณะ เกินขีดความสามารถในการรองรับและให้บริการได้ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางบนทางหลวงสายหลักของจังหวัดภูเก็ต ที่มีสภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวระหว่างท่าอากาศยานหรือจากจังหวัดพังงากับแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงในตัวเมืองภูเก็ตใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ต กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ต รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอนและส่งผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจของประเทศ

นายอาคม กล่าวต่อว่า เส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักของจังหวัดภูเก็ต คือทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต และเป็นถนนสายหลักของจังหวัด ในปัจจุบันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักคือการใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของถนน ประกอบกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ตไม่ได้รับความนิยม และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 402 โดยการก่อสร้างทางลอด สะพานกลับรถ การวางแผนพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงสายใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระของทางหลวงสายหลัก การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เป็นทางเลือกหลักในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นต้น

โครงการสำคัญต่างๆ ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย

  1. ทางอากาศ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
  2. ทางน้ำ ได้แก่ โครงการลงเรือขึ้นเครื่อง
  3. ทางบก ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน การเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สาคู-เกาะแก้ว โครงการก่อสร้างสะพานเทพศรีสินธุ์ (คลองเกาะผี) และโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา รวมทั้งการก่อสร้างทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง

ในการนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้ สนข. จัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน โครงการด้านคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ตที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.