ประชุมรับมอบนโยบาย เขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมรับมอบนโยบาย เขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, กระบี่, ตรัง และระนอง นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ได้มีการนำเสนอรายงานของจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 ในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัด และการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายในงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการของจังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกินกว่าเงินงบประมาณของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ถ้ามี) โครงการที่จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ และผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและผลการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตีได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 อีกทั้งรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น “โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินกันดินคลองบางใหญ่-บ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต” และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดภูเก็ต “ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา” หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.