อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เรื่อง โรคไข้เลือดออก ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2561 (หมู่ 4 หมู่ 7 ตำบลรัษฎา และ 4 ชุมชน ตำบลตลาดใหญ่) โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความตระหนักในการป้องกันและส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 96 คน ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องยุงพาหะนำโรค, ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ ในระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้รูปแบบการอบรมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล โดยหวังว่า สื่อบุคคล คือ ตัว อสม. จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.