ท่าอากาศยานภูเก็ต ดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันที่ 25 ม.ค. 61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต/ประธานคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (คปอ.ทภก.) นำคณะกรรมการ คปอ.ทภก.และผู้เกี่ยวข้องศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการฯ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ ทภก. ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนาย ประวิทย์ ทองลอย หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรรยายให้ความรู้และนำชมพื้นที่

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.