ทต. วิชิต จัดโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิต จัดโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น. ที่ห้องประชุมระเงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 130 คน เข้าร่วมในโครงการ

โครงการสร้างอาชีพในชุมชน ได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต การวางแผนการใช้จ่ายเงินโดยวิทยากรจากธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนโดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต และกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยวิทยากรจากประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.