โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข่าว ภูเก็ต

โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียสตรีภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show Share Cheer Line Dance 61 ให้แก่ชมรมออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 65 ชมรม รวมทั้งสิ้น 1,250 คน โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายโอภาส ชอบดี, นางนวลจันทร์ สามารถ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การสนับสนุนชุดเครื่องเสียง การอบรมพัฒนาครูผู้นำการออกกำลังกาย การอบรมสัญจรเยี่ยมเสริมพลังให้แก่ชมรมในพื้นที่ การจัดกิจกรรมมหกรรมคนรักออกกำลังกาย และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายของเครือข่ายชมรมครอบคลุมทั้งจังหวัด

ผลการดำเนินโครงการออกกำลังกาย Line Dance เริ่มต้นเป็นครั้งแรก โดย อ.วันชัย ตั้งอุสาหะ ครูผู้นำ Line Dance ได้รับการพัฒนาทุกปี ชมรมมีชุดเครื่องเสียงใช้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ชมรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน องค์กร และมีผลงานในทุกระดับ เช่น การต้อนรับผู้มาเยือน พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา กิจกรรม อปท.เคลื่อนที่ งานประเพณีท้องถิ่น งานบุญ และเครือข่าย Line Dance Phuket สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด ได้แก่ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ พิธีปิดเอเชียนบีชเกมส์ รวมพลังออกกำลังกาย ณ แหลมพรหมเทพ ณ สะพานรักสารสิน งานสมโภชน์เมืองภูเก็ต ฯลฯ

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมการสร้างเสริมสุขภาพ การสานสัมพันธ์ของเครือข่าย และสร้างพลังรักสามัคคี ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียน จากทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรูปแบบการจัดประชุม จะให้ทุกชมรมนำกิจกรรมการออกกำลังกายที่ปฏิบัติในพื้นที่ มานำเสนอบนเวที ชมรมละ 1 เพลง เพื่อให้ชมรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอให้ทุกคน ทุกเครือข่ายชมรม ได้ภาคภูมิใจร่วมกันว่ามีส่วนร่วมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพื้นที่ ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเป็นประจำทุกปี อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีของชาวจังหวัดภูเก็ต

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าทุกคนมีความพร้อม มีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการสร้างสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกาย สามารถลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลปีละหลายแสนบาท ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย มีการรวมกลุ่ม และให้ความสำคัญสร้างกระแสเรื่องการออกกำลังกายขยายไปทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกคนที่เรียนรู้สิ่งดีๆ ในวันนี้ นำไปปรับใช้ในชมรม เพื่อพวกเรามีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนภูเก็ต และมีความสุขกับกิจรรมในครั้งนี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.